Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint

állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:                                   49.211.319 Ft

Módosított előirányzat                                         111.234.182 Ft

Bevételi teljesítés                                                 106.663.903 Ft

  1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. és 2. melléklet részletezi.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat                                     49.211.319 Ft

Módosított kiadási előirányzat                             111.234.182 Ft

Teljesített kiadás                                                    82.363.934 Ft

  1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 4. melléklet részletezi.

4. §

(1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. §

(1) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2016. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2016. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2016. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. §

(1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá-

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2017. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2016. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sajtoskál, 2017. április 25.

Haller Imre                                                           Dr. Vincze György

polgármester                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bő, 2017. április 27.

Dr. Vincze György

jegyző