Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
 •  87.198.313 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen:                                32.722.131 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen:                                          0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen:                             54.476.182 Ft.

 •  87.198.313 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen:                                 40.098.313 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen:                                  100.000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege:                               47.000.000 Ft.

 1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi.
 1. A 2018. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
 1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
 1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza.

(3)       A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. számú melléklet részletezi.

(4)       A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(5)       A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

 1. A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
 1. A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. §

(1)       Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 100.000 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

– Beruházási kiadások                                                                  0 Ft

– Felújítási kiadások                                                                     0 Ft

– Egyéb felhalmozási kiadások                                        100.000 Ft.

(2)       Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3)       Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4)       Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5)       Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6)       Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 1.395.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.701.390 Ft, céltartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. §

 1. A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 7.376.182 Ft hiány.
 1. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 100.000 Ft hiány.
 1. A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. §

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli – 2 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 2 fő.

(2)       A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2018. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

 1. Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2018. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
 1. Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Nyugat Takarék Szövetkezet simasági fiókjánál vezeti.

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. §

 1. Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
 1. Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek
 1. Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2018. évi támogatás feltétele, hogy a 2017. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. §

(1)       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2)       Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

12.§

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 500 ezer Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

Záró rendelkezések

13. §

(1)       A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)       A rendelet hatálya a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Sajtoskál, 2018. február 14.

Haller Imre                                                      Dr. Vincze György

polgármester                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bő, 2018. február 19.

Dr. Vincze György

jegyző

 

Csatolmány: melléklethttp://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2481/200624/281540/1519813871_2018.%20evi%20koltsegvetesi%20rendelet%20melleklete%20sajtoskal.xls