sport
AKTUÁLIS HÍREK, INFORMÁCIÓK
Sajtoskál Község településrendezési terv módosítása Telenor torony elhelyezése
2017.05.10.
TSZ.: 632 – SZTM / 2016
SAJTOSKÁL KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
TELENOR TORONY ELHELYEZÉSE
2017 MÁJUs

Településrendezési terv módosítása
Telenor torony elhelyezése
2017 május
TARTALOMJEGYZÉK
Képviselőtestületi határozat a módosítás elindításáról
A módosítás leírása
Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve
Egyeztető tárgyalás jelenléti íve
A torony új helyszíne
A módosítás leírása
1.) A hatályban lévő településrendezési eszközök
Sajtoskál község településszerkezeti és szabályozási tervét az önkormányzat
képviselőtestülete 2001. júliusában fogadta el. 2006-ban 2008-ban és 2014-ben
kismértékben módosították.
Jelen módosítást a község önkormányzata kezdeményezte Telenor torony elhelyezése
érdekében.
2.) A lezajlott egyszerűsített egyeztetési eljárás
A korábban kiválasztott helyszín 060/3 hrsz. földrészlet a belterülettől északkeletre a
84.sz. út és a 8642 sz. Tompaládony-Sajtoskál ök. út kereszteződése mellett, az
összekötő út könyökhajlatában helyezkedik el. Az egyszerűsített eljárás során beérkezett
vélemények szakhatósági egyeztető tárgyalást tettek szükségessé, amelynek
eredményeképpen több helyszín megtekintése után a jelenlévők új helyszínben
állapodtak meg.
Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét mellékeljük.
3.) A módosítás leírása
A hatályos településrendezési terv a kiválasztott 069/1hrsz-on tartalék kereskedelmi
szolgáltató területet jelöl feltáró úttal, végén fordulóval.
A módosítás során a közlekedési és közműterület kibővül a tartalék kereskedelmi
szolgáltató terület rovására. A feltáró út rövidebb lesz, a 068hrsz. út mellé hírközlési
létesítmény elhelyezésére szolgáló közműterület kerül.
Jelenleg a 068hrsz. út kivezet a Tompaládony-Sajtoskál ök. út betorkollásával szemben a
84.sz.útra, ezt a hatályos településrendezési terv megszünteti. A módosítás során a
torony megközelítése céljából a valós helyzetnek megfelelően a kikötést célszerű
visszaállítani.
Változik a településszerkezeti és a szabályozási terv. A Helyi Építési Szabályzat
közlekedési és közműterületre vonatkozó előírásai közé új övezet megalkotásával be kell
illeszteni a Telenor torony elhelyezésével kapcsolatos szabályozást.
Sajtoskál Község Önkormányzata Tárgy: Sajtoskál község
9632 Sajtoskál településrendezési terve módosítása
Petőfi Sándor u. 21.
Jegyzőkönyv
Sajtoskál község településrendezési tervének módosításával (Telenor torony telepítésével)
kapcsolatos egyeztető tárgyalásról.
Helyszín: Sajtoskál község Önkormányzat épülete Sajtoskál, Petőfi u. 21.
Időpont: 2017. február 20-án 10.00 óra
Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Haller Imre polgármester köszöntőjét követően Godavszky Beáta az Archigraf Bt.
településtervezője röviden ismertette a tisztázandó kérdéseket.
Az Állami Főépítész képviseletében eljárók, valamint az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és
a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály (továbbiakban: földhivatal) képviselői jelezték, hogy a kiküldött
egyeztetési anyagban megjelölt 060/3 hrsz-ú területen a torony elhelyezését semmiképpen
nem támogatják.
Ezt követően a jelenlévők új helyszíneket vizsgáltak:
A vizsgálat során a Telenor képviselője speciális szoftver segítségével a várható térerő
eloszlást modellezte, amely alapján egy északkelet- délnyugati irányban elnyúló sávot jelölt
meg megfelelő területként, megjegyezve azt, hogy a három szomszédos település és a 84. sz.
főút internetes „ellátását” is biztosítani szükséges. Továbbá elsődlegesen önkormányzati
tulajdonú ingatlanokon szeretné a beruházó megoldani a kivitelezést. Az ŐNPI képviselője
tájvédelmi szempontokat vizsgált, a Földhivatal képviselője földvédelmi szempontokat
mérlegelt az alábbi három helyszín esetében:
1. A 84.sz. főút közelében a 37 hrsz. erdőben.
Elvetették a műemlék templom közelsége miatt, valamint a térerő eloszlás sem megfelelő.
2. A belterülettől északkeletre a 080/1hrsz. téglalap alakú földrészlet közepén a mellette
vezető mezőgazdasági út mellett.
A térerő eloszlás megfelelő, helyszíni bejárás során az ŐNPI képviselője a nyílt
terepviszonyok, az erőteljes táji megjelenés miatt nem támogatta, Elvetették.
Megállapításra került a helyszíni bejáráson az is, hogy tájképvédelmi szempontból a 84. sz.
főút keleti oldalán lévő földrészletek egyáltalán nem megfelelőek.
3. Tervezett tartalék kereskedelmi szolgáltató területen a bevezető út majorral átellenes
oldalán a 069/1 hrsz.-on.
A térerő eloszlás megfelelő, a táji megjelenés elfogadható. Termőföld védelmi
szempontból ugyan átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint a beruházás, de fentieket
figyelembe véve indirekt módon vált helyhez kötötté a tervezett igénybevétel.
.További javaslat nem merült fel, a jelenlévők a Telenor torony felállításának helyszínéül a
069/1hrsz. délkeleti sarkát tartották elfogadhatónak, a Közútkezelő Kht. korábban előírt, a
84.sz. közút tengelyétől mért 80 m-es védőtávolság betartása mellett.
A 069/1hrsz. a hatályos településrendezési terven kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
területfelhasználási módban van, a szomszédos erdő melletti sávban szabályozási vonallal
kijelölt új útfeltárással, végén fordulóval. A Telenor torony új helye az útfordulóra esik,
következésképpen az út szükséges mértékű rövidítése és a forduló áthelyezése a
településrendezési terv újabb módosításárát igényli, melyről az egyeztető szervek véleményét
ismételt egyeztetési fázisban ki kell kérni.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság nyilatkozata:
A tervezett 40 m magas Telenor torony elhelyezése tájképvédelmi aggályokat vet fel a 84-es
főút Simaság-Tompaládony közötti szakasz ÉK-re eső nyílt területein. A torony
megépítésének helyszínéül az egyeztető tárgyaláson felvetett Sajtoskál 069/1 hrsz
igazgatóságunk részéről elfogadható. A tervezett rácsos szerkezetű tornyot föld színekkel
vagy szürke színnel kell lefesteni. A torony 30 m-es magasságába egy ragadozómadár
fészkelőládát kell elhelyezni, amelynek paraméterei a levél csatolmányában található
leírásban olvashatók. A ládát oly módon kell felhelyezni, hogy zárt részei ÉNY-i irányba
nézzenek. A láda kihelyezésénél igazgatóságunk részt kíván venni, ezért e munkafázis előtt
kérjük értesíteni Harsányi Krisztián osztályvezetőt (tel: 30/6550233).
vissza
SAJTOSKÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
SAJTOSKÁL KÖZSÉG Szabályozási Terve módosítása 2014. december