sport
AKTUÁLIS HÍREK, INFORMÁCIÓK
HÉSZ módosítás
2016.08.25.


Sajtoskál Községi Önkormányzat
9632 Sajtoskál Petőfi u. 21.


Jegyzőkönyvi kivonat

a képviselő-testület 2016. augusztus 1. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.


68/2016.(VIII.1.) határozat:


A képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi harmonizáció céljából, a rendelet 42.§-a alapján tárgyalásos eljárás keretében módosítja az önkormányzatnak Sajtoskál község helyi építési szabályzatáról szóló 7/2001.(VI.6.) önkormányzati rendeletét.

Megbízza a polgármestert a partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatásával, annak lezárását követően a dokumentációnak az állami főépítész hatáskörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal részére történő megküldésével.

Felelős: Haller Imre polgármester

Határidő: 2016. szeptember 15.


Sajtoskál, 2016. augusztus 1.Haller Imre sk. Dr. Vincze György sk.
polgármester jegyzőA kivonat hiteléül:


Sajtoskál, 2016. augusztus 24.


Dr. Vincze György
jegyzőF E L H Í V Á SSajtoskál község önkormányzata Sajtoskál község helyi építési szabályzatáról szóló 7/2001.(VI.6.) önkormányzati rendelete tárgyalásos eljárással való módosítását kezdeményezi a rendelet magasabb rendű jogszabállyal ellentétes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, jogszabályi harmonizáció miatt. A községben állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint a községben székhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, a községben működő elismert egyházak, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszköz véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek a felhívásnak a község honlapján történő megjelenését követő 10 napon belül tehetik meg észrevételeiket.
Az észrevétel benyújtásának módja:
Papír alapon: Sajtoskál Községi Önkormányzat Polgármestere 9632 Sajtoskál Petőfi u. 21.
Elektronikusan: onkormanyzatsajtoskal@airplanet.hu

Sajtoskál, 2016. augusztus 24.Haller Imre
polgármester


Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (…...) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2001. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tervezet

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2001. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti Sajtoskál Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2001. (VI.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése, 5.§ (7) bekezdése, 18.§ (1), (3), (7), (8) és (9) bekezdése, 21.§ (3) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Sajtoskál, 2016. ……..


Haller Imre Dr. Vincze György
polgármester jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2016. ………….….-én


Dr. Vincze György
jegyző
vissza
SAJTOSKÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
SAJTOSKÁL KÖZSÉG Szabályozási Terve módosítása 2014. december